Latest Projects

check our latest projects

App Carrier

23rd March, 2016, by Susoft
Carrier là hình thức đặt xe tải kết nối tài xế và doanh nghiệp có nhu cầu vận tải.
Với mục tiêu là kết nối các hãng vận tải với nhau và hãng vận tải với khách hàng có nhu cầu vận tải để làm giảm tối đa số lượng xe trống hàng di chuyển trên đường

Tags: